Počasí dnes7 °C, zítra6 °C
Pátek 19. dubna 2024  |  Svátek má Rostislav
Bez reklam

Tajemník Zdeněk Řeřábek "Umím odpouštět, ale nezapomínám"

říká v exkluzivním rozhovoru pro BD ing. Zdeněk Řeřábek, v současnosti odvolaný tajemník Magistrátu města České Budějovice. O rozhovor jsme ho požádali v souvislosti s aktuálním vývojem kauzy, která začala 27. března 2010 odvoláním z funkce tajemníka. Ing. Řeřábek byl odvolán primátorem města Mgr. Jurajem Thomou, se souhlasem ředitele Krajského úřadu Jihočeského kraje. Důvodem pro odvolání byla údajná závažná porušení zákonem stanovených povinností.

Ing. Řeřábek podal k Okresnímu soudu České Budějovice žalobu „o určení neplatnosti odvolání z funkce tajemníka Magistrátu města České Budějovice“.

Okresní soud ukládá Městu České Budějovice, aby se do 30 dnů k žalobě vyjádřilo. Zdeněk Řeřábek předkládá k Okresnímu soudu „návrh na schválení smíru soudem“. V dopise zaslaném soudu uvádí, že na smírném řešení sporu se dohodl s Městem České Budějovice. Primátor Tetter oznamuje soudu, že město se smírem souhlasí.

Dva dny poté Primátor Tetter oznamuje Okresnímu soudu, že „město České Budějovice po zvážení všech okolností bere udělený souhlas ze dne 17. září 2010 zpět a na smír nepřistupuje.“ Ani v tomto vyjádření však nejsou uvedeny argumenty na obranu proti žalobě Zdeňka Řeřábka. Město tedy jeho žalobu de iure  uznává bez výhrad. Na základě výsledků komunálních voleb ustavující zastupitelstvo Města České Budějovice volí primátorem města Juraje Thomu.

18.1.2011
Okresní soud rozhoduje „o určení neplatnosti odvolání z funkce rozsudkem pro uznání“.
V odůvodnění rozsudku se uvádí, že město coby žalovaný se k žalobě Zdeňka Řeřábka nevyjádřilo, přestože bylo poučeno, že v takovém případě soud rozhodne rozsudkem pro uznání.

21.2.2011
Město se proti rozsudku okresního soudu ve stanovené lhůtě odvolává.

19.4. 2011
Krajský soud by měl vydat v kauze Zdeněk Řeřábek versus Město České Budějovice konečný verdikt.
Nevydal.

Pane Řeřábku, jednání Krajského soudu, které mělo proběhnout 19.4., bylo odročeno. Překvapilo vás to?

Vzal jsem to na vědomí. Včetně dalších okolností. Na jednání Zastupitelstva města České Budějovice 21.4. 2011 pan primátor Thoma členům zastupitelstva sdělil, že JUDr. Dvořáková odstupuje od právního zastupování Statutárního města České Budějovice a právním zástupováním  Statutárního města České Budějovice byl pověřen JUDr. Vladimír Papež. Dále pan primátor sdělil členům zastupitelstva, že ve věci probíhá s protistranou – tedy Zdeňkem Řeřábkem, jednání
o mimosoudním vyrovnání.

A jednání o mimosoudním vyrovnání proběhlo?

Ne, a ani v tomto smyslu nebyl kontaktován můj právní zástupce. Obdrželi jsme pouze e-mailem zaslané vyrozumění, ve kterém JUDr.Papež oznamuje, že byl pověřen právním zastupováním Statutárního města České Budějovice a předpokládá možnost kontaktu s mým právním zástupcem.

Jestliže protistrana mluví o mimosoudním vyrovnání, máte představu, co by – teoreticky – mohlo být obsahem vyrovnání?

Předpokládám, ale skutečně pouze předpokládám, že nějak specifikovaná finanční částka , odstupné nebo nabídka jiného pracovního postu.

Jak vysoká částka nebo jaký post by to musely být, abyste na vyrovnání přistoupil?

Na žádnou finanční částku ani post bych nepřistoupil. Ale je to opravdu jen čistě teoretické, protože
žádné jednání neproběhlo.

Mělo jmenování JUDr. Papeže vliv na další vývoj ?

Nepochybně. Mám indicie, které potvrzují, že JUDr. Papež určitou cestou poskytl informaci

  • údajném mimosoudním jednání Krajskému soudu, na základě informace bylo rozhodnuto
  • odročení jednání. Že  jednání je o měsíc, na 19.5., odročeno, bylo mému právnímu zástupci sděleno den před dnem konání soudního jednání.Tedy v pondělí 18.4.

Je to standardní postup?

Ne, jde o postup překvapivě velmi nestandardní, ovšem podle poslední informace od mého právního zástupce je na infodesce Krajského soudu, že  jednání  ve věci Magistrát města České Budějovice versus Zdeněk Řeřábek bylo stanoveno na 5. května. My jsme ale oficiálně o tomto termínu vyrozuměni nebyli.

V čem je podle vás celý postup nestandardní?

Především už v odročení jednání na základě nějakých irelevantních informací, bez ověření, jestli skutečně nějaká jednání o mimosoudním vyrovnání probíhají. Jednání mělo být standardně svoláno, můj právní zástupce nebo já jsme měli být dotázáni, jestli jednání o vyrovnání  probíhá a poté, co bychom uvedli, že neprobíhá, mělo soudní jednání řádně proběhnout. Tak se ovšem nestalo a také 30 denní, tedy nejdelší možná lhůta pro odročení, je značně nestandardní.

Jaký by to podle vás mělo důvod?

Důvod neznám, to je otázka pro protistranu.

Pokud soud rozhodne ve váš prospěch, jste připraven vrátit se do práce?

Samozřejmě.

Jste ale více než rok v pracovní neschopnosti, to už víte předem, že vám bude v případě návratu ukončena?

Ne, nevím nic předem. Vycházím z výsledků aktuálních vyšetření a doporučení lékařů. V současné době označují můj zdravotní stav za stabilizovaný. A vy se ptáte, jestli jsem připraven, ne jestli se – podle výsledku rozhodnutí soudu – hned vrátím. Připraven jsem,  můj případný návrat bude podmíněn mým zdravotním stavem a vyjádřením lékařů.

Vrátíte-li se, považujete za reálné, že by byla možná standardní pracovní komunikace mezi primátorem a vámi?

Považuji to za reálné. Je potřeba si uvědomit, že funkce tajemníka, kompetence a povinnosti jsou jasně vymezeny ust. § 110 odst. 2 a § 140 odst. 2 zákona o obcích a ust. § 2 odst. 7 zákona č. 312/2002 Sb., jde o výkon státní správy a to je určující i pro komunikaci s primátorem, ať už je primátorem kdokoliv. Jinak řečeno, já se musím striktně řídit zákony a ty velký prostor pro diskuse nedávají. Z lidského hlediska nemám s komunikací s panem Thomou problém a nepochybně s ním dokážu vést věcnou pracovní debatu. Pokud předmět debaty a názor, představa nebo přání pana primátora nebude v rozporu se zákonnými procesy a normami.

Stávalo se to? Že vznikal rozpor?

Město České Budějovice je ze zákona obcí s rozšířenou působností, což legislativně představuje široké spektrum spravovaných oblastí – například  živnostenský úřad, dopravní, stavební, sociální. Dodržení všech zákonů, norem a předpisů, které už jsem zmínil, představuje složitý proces, který  vyžaduje specializaci, znalosti, odbornost. Je jistě pochopitelné, že ve volbách  zvolení zástupci většinou odbornost ani znalosti nemají.Proto se všechna správní řízení a postupy řídí státní správou, jasně danými pravidly a proto města musí mít ze zákona tajemníky, kteří jsou za výkon státní a veřejné  správy zodpovědní. Může se ovšem stát a stává se, že plány nebo záměry volených zástupců bývají nerealizovatelné, protože neodpovídají legislativním možnostem. Problematika je složitá, záměrně ji popisuji hodně zjednodušeně. Výkon státní správy je stanoven a určen i jako jasná garance stability a přesných pravidel, která neovliňuje politika a různé politické zájmy. A tady může nastat a často nastává ten problém rozporu, kdy političtí volení zástupci například chtějí naplnit určité koaliční dohody, sliby – a pak zjistí, že to zákon prostě neumožňuje. A ten rozpor může být i důvodem, proč je tajemník, který trvá na dodržení zákonů, neoblíbený a nežádoucí.

Můžete být konkrétní?

Mohl bych být velmi konkrétní. Budu ale konkrétní jen formou dvou příkladů, které vystihují rozdíl a rozpor mezi ne odborně zdatným pohledem člena samosprávy a mezi normou státní správy. Členka samosprávy přijde s tím, že pojede na služební cestu do Prahy. K tomu má nárokna služební vozidlo a řidiče.

Členka samosprávy si představuje, že vsedne do vozu, spolu s ní tam vsednou dvě kamarádky, kterým se cesta do Prahy hodí, po cestě si zajedou někam na kávu, v Praze vyřídí potřebné, potom si ještě udělají malou zajížďku do města za Prahou a pojedou domů. A pravidla veřejné správy určují, že: musí být vydán, schválen, podepsán cestovní příkaz s přesnými jmény osob, které ve voze pojedou a s přesnou adresou cíle cesty – jde o cestu služební, takže například cílem je ministerstvo, státní úřady a podobně. Zajížďky neexistují, pokud ano, musí být zdůvodněny. Přesná jména osob v cestovním příkazu souvisí s odpovědností magistrátu za újmy na zdraví cestujících, kdyby došlo k autohavárii. To jsou fakta, která nelze porušit, ale členka samosprávy je třeba nezná a cítí se jimi omezena. Takže rozpor mezi její představou a tím, co jsem povinen jí jako tajemník sdělit a hlavně dohlédnout, aby bylo dodrženo.

Druhý příklad – přijde člen samosprávy, oznámí nějaký záměr, plán a iniciuje kvůli splnění záměru vytvoření dvou pracovních míst, která budou mít v náplni práce realizaci záměru. Ale! Protože pracovní místa jsou státní správou stanovena tabulkově a zase – řídí se přesnými pravidly, jsem nucen člena samosprávy na tuto skutečnost upozornit. A máme další rozpor. Uvádím dva téměř banální příklady, na podobném principu se ale objevovaly záležitosti rozporné mnohem významněji a nerad konstatuji, že proklamovaná politika města se stala spíše politikařením. A místo věcné, konstruktivní komunikace, podložené fakty, se užívají vykonstruované nepravdy, polopravdy a mystifikace.


Je vykonstruovanou nepravdou – podle vás –  informace, že i když jste už více než rok v pracovní neschopnosti, nedodržujete režim vycházek a jste vídán na různých místech?

To není vykonstruovaná nepravda „podle mně“, to je prostě vykonstruovaná nepravda. Vycházky mi dovolil můj lékař až v době, kdy můj zdravotní stav mírné zvýšení aktivity formou vycházek umožnil. Navíc můj lékař mne zná, vyhodnotil, že obě moje onemocnění může významně ovlivnit psychika.a protože ví, že jsem aktivní, činorodý člověk, který prostě nevydrží sedět a koukat, tak mi vycházky povolil i pro pozitivní vliv na zlepšení mého stavu. Dvacet let se věnuji tanci, teď už tedy jako organizátor a porotce, takže jsem čas vycházek věnoval těmto záležitostem, tanečním soutěžím. Ale protože jsem rozhodně nechtěl porušit léčebný režim a také proto, že vím, jak jsou moje kroky sledované, časy vycházek, stanovené lékařem, jsem striktně dodržoval.

Proč se tedy objevily relevantně vypadající informace, že jste režim porušil?

Informace, které se jako relevantní jen tvářily. Spekulace, dohady, domněnky, prezentované ovšem jako fakta.

Domníváte se, že jde o snahu vás poškodit? Proč?

Nedomnívám se, vím. Proč? Třeba proto, abych byl patřičně dehonestován

Proto odmítáte komunikovat s médii?

Další nepravda. S médii komunikuji, jinak bychom tu spolu neseděli. Ale pod pojmem mediální komunikace si představuji, že bude objektivní, založená na faktech a nezkreslených informacích. Že do ní nebudou takzvaní novináři vkládat své názory, averze  a zavádějící domněnky, šikovně prezentované jako fakta. Že bude výsledek mediální komunikace  ze stylistického hlediska správný, logický, přesný a ne že se dočtu, že „radnice udělala“. Radnice je dům, objekt, radnice nic udělat nemůže, prostě jen stojí. Dělá a koná Statutární město České Budějovice nebo Magistrát města České Budějovice. Ale především že výsledkem bude to, co jsem řekl a ne to, co bylo někde určeno, že mám říci, abych naplnil nějaký mediální obraz, který je vytvářen.V nějakém článku jsem zaznamenal větu, že neberu novinářům telefon. Opět nepravda. Nebo vy jste měla problém se mi dovolat?

Ne.

Ovšem, protože jste volala správně  na můj soukromý telefon, ne na služební mobil, který jsem
28.března 2010 – den po odvolání z funkce  -   v souladu s postupem, určeným pro takové případy, odevzdal.
Na ten mi zřejmě volají ti, kteří pak napíší, že nekomunikuji. Je pravda, že některým takzvaným novinářům bych rozhovor odmítl, i kdyby se dovolali, protože vím, že rozhovor bych neměl možnost autorizovat a druhý den bych se dočetl něco hodně jiného, než jsem řekl. Určité mediální vazby, vztahy a záměry jsou evidentní .

Předpokládáte tedy, že BD na bázi vztahů, vazeb a záměrů nefunguje?

Nejen předpokládám, na rovinu říkám, že jsem si to ověřil. Jste nový mediální prvek, nezávislý,
bez zátěže minulosti a zmíněných vazeb. Na autorizaci jsme domluveni a na rovinu podruhé – kdybych zjistil, že je zveřejněno něco jiného, další informace už ode mne nedostanete. Umím odpouštět, ale nezapomínám.


Pane Řeřábku, děkuji vám za rozhovor.

Autor: Anna Danielová

Rozhovor byl Zdeňkem Řeřábkem autorizován 28.4.2011.

Štítky České Budějovice, rozhovor, primátor, Juraj Thoma, okresní soud, Praha, Jihočeský kraj, Volby do zastupitelstev obcí v Česku, Živnostenský úřad

Komentáře

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve přihlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.

Iva Svobodová

Vážená redakce,děkujeme vám za vaše stránky a vámi poskytované objektivní informace, které na stránkách uvádíte. Jako jediní jste poskytli rozhovor s odvolaným tajemníkem magistrátu, jehož kauzu nám určitá média (především Deník) neustále připomínají. Informují ale pouze jednostranně a přitom každá mince má vždy dvě strany. Do další práce vám přeji hodně úspěchů. Svobodová Iva

Úterý, 3. května 2011, 21:09Odpovědět

Tajemník Zdeněk  Řeřábek  "Umím odpouštět, ale nezapomínám"  |  Život a styl  |  Drbna  |  Budějcká Drbna - zprávy z Českých Budějovic a jižních Čech

Můj profil Bez reklam

Přihlášení uživatele

Uložené články mohou používat pouze přihlášení uživatelé.

Přihlásit se pomocí GoogleZaložením účtu souhlasím s obchodními podmínkami, etickým
kodexem
a rozumím zpracování osobních údajů dle poučení.

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.