Počasí dnes31 °C, zítra26 °C
Pondělí 15. července 2024  |  Svátek má Jindřich
Bez reklam

Všeobecné smluvní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 1. Společnost TRIMA NEWS, s.r.o., IČ: 26081890, DIČ: CZ26081890, se sídlem L. B. Schneidera 3, 370 01 České Budějovice, zapsaná v oddílu C vložce 12829 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích (dále jen „Poskytovatel“), poskytuje za níže uvedených podmínek Uživatelům služby, zboží, produkty, software, internetové stránky a aplikace umístěné na webových serverech drbna.cz, budejcka.drbna.cz, liberecka.drbna.cz, brnenska.drbna.cz, olomoucka.drbna.cz, jihlavska.drbna.cz, hladecka.drbna.cz, plzenska.drbna.cz,  prazska.drbna.cz a karlovarska.drbna.cz (dále jen „Služby“).
 2. Vztah Poskytovatele s Uživateli shora uvedených služeb se řídí těmito Všeobecnými smluvními podmínkami (dále rovněž „VSP“ nebo „Podmínky“), nestanoví-li jinak zvláštní podmínky pro užívání Služby nebo technické podmínky užívání Služby, které jsou obvykle umístěny na webových serverech vztahujících se k dané Službě.
 3. Tyto podmínky představují návrh poskytovatele na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) určený zákazníkovi. Zadáním požadovaných registračních údajů na stránce xxx.drbna.cz a přijetím podmínek poskytování služeb přijme zákazník návrh poskytovatele ve smyslu § 1731 Občanského zákoníku, čím mezi poskytovatelem a zákazníkem dojde k uzavření smlouvy o poskytování služeb ve smyslu těchto podmínek (dále jen „smlouva“).

II. Základní pojmy

 1. Poskytovatel: TRIMA NEWS, s.r.o., IČ: 26081890, DIČ: CZ26081890, se sídlem L. B. Schneidera 3, 370 01 České Budějovice, zapsaná v oddílu C vložce 12829 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích.
 2. Uživatel: Osoba, která v souladu s VSP provedla Registraci nebo každá osoba, která se již v minulosti zaregistrovala pro využívání některé konkrétní Služby Poskytovatele a ve využívání Služeb i nadále pokračuje.
 3. Třetí osoba: Třetí osobou je jakýkoli subjekt odlišný od Poskytovatele a Uživatele.
 4. Služby: Službami se rozumí služby, zboží, produkty, software, internetové stránky a aplikace Poskytovatele pro Uživatele umístěné na doménách provozovaných Poskytovatelem, pokud nejsou upraveny samostatnými podmínkami.
 5. Užívání Služeb: Užíváním služeb se rozumí veškeré činnosti Uživatele prováděné na doménách Služeb.
 6. Obsah Služeb: Obsah Služeb představuje souhrn Obsahu Poskytovatele, Obsahu Uživatele a Obsahu Třetích osob.
 7. Uživatelský účet: Uživatelský účet vzniká úspěšnou Registrací a obsahuje parametry Užívání služeb (např. uživatelské jméno, zvolenou emailovou adresu a další).
 8. Blog: Blog vzniká vytvořením článku v uživatelském profilu. Blogy se řídí podmínkami uvedenými v článku IV.

III. Registrace uživatele

 1. Registrace: Využívání Služeb je podmíněno provedením Registrace. Pokud Služba pro její Užívání (i omezené) nevyžaduje provedení Registrace, řídí se Užívání Služby těmito VSP. I v tomto případě je Uživatel povinen se s těmito Podmínkami seznámit a vyslovuje s těmito Podmínkami souhlas zahájením Užívání Služeb. Pokud Uživatel s těmito Podmínkami nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání Služeb.
 2. Registrační formulář: Za provedení Registrace se považuje vyplnění a odeslání registračního formuláře. Registrační formulář může vyplnit a odeslat pouze osoba starší 18 let plně způsobilá k právním úkonům nebo osoba mladší 18 let za přítomnosti svého zákonného zástupce, který rovněž za tuto osobu vysloví souhlas s VSP. Registraci je kromě vyplnění Registračního formuláře provést také pomocí přihlášení přes sociáliní síť Facebook.
 3. Registrační proces: Proces Registrace probíhá na webové stránce, kde dojde k Užívání Služeb Uživatelem. Na registrační stránce je proces registrace přesně popsán. Registrace je možná i pro Uživatele, kteří nebudou aktuálně Služby uživatele.
 4. Registrační údaje: Registrace je podmíněna vyplněním správných, úplných a pravdivých povinných údajů o Uživateli (dále jen „Povinné osobní údaje“) a poskytnutím souhlasu se zpracováním osobních údajů. Bez poskytnutí Povinných osobních údajů a udělení souhlasu s jejich zpracováním není možné dokončit Registraci a Užívat Služby Poskytovatele. Ostatní údaje poskytuje Uživatel dobrovolně. Poskytnuté údaje může Uživatel kdykoli doplnit, změnit či upravit. Veškerá Vaše práva, stejně jako další podrobnosti o tom, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, naleznete v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, umístěném na našich internetových stránkách na adrese http://trimanews.cz/soukromi/.
 5. Souhlas s VSP: Před dokončením Registrace je Uživatel povinen seznámit se těmito Všeobecnými smluvními podmínkami. Udělení souhlasu je nezbytnou podmínkou pro dokončení Registrace a Užívání Služeb. Souhlas Uživatel vyjadřuje zaškrtnutím políčka „Souhlasím s Všeobecnými smluvními podmínkami“, které je umístěno v registračním formuláři.
 6. Vznik smluvního vztahu: Smluvní vztah vzniká úspěšným dokončením Registrace, tedy obržením potvrzení registrace. Tímto vzniká smluvní vztah mezi Uživatelem a Poskytovatelem, který se řídí těmito VSP. Pro vyloučení pochybností strany prohlašují, že provedením Registrace Uživatel vyslovuje souhlas s těmito VSP, výslovně akceptuje veškerá jejich ustanovení a zavazuje se dodržovat pravidla v nich stanovená. Tímto ujednáním není dotčena možnost vzniku smluvního vztahu faktickým zahájením užívání Služby bez předchozí registrace.
 7. Uživatelský účet: Úspěšným dokončením Registrace je Uživateli založen Uživatelský účet.
 8. Rozšíření údajů: Poskytovatel je oprávněn kdykoli v budoucnu v souvislosti s poskytováním Služeb změnit rozsah Povinných osobních údajů a vyžadovat sdělení dalších údajů o Uživateli. Bez poskytnutí takových dalších Povinných osobních údajů nemohou být Služby Užívány. V takovém případě je Poskytovatel oprávněn Uživateli zrušit Uživatelský účet a/nebo neumožnit přístup k jednotlivým Službám, jejichž Užívání je podmíněno sdělením těchto dalších údajů.

IV. Blogy

 1. Napsáním blogu nevzniká uživateli žádný nárok na jakýkoliv honorář či jakékoliv jiné ohodnocení. Uživatel píše Blog za účelem sdělení svého názoru zadarmo.
 2. Uživatel odesláním blogu ke schválení zároveň uděluje souhlas k publikaci Blogu na oficiálním facebookovém profilu daného portálu, na který Uživatel blog publikoval. Redakce dle svého uvážení určí, jestli Blog bude na Facebook sdílet či nikoliv. Schválením Blogu nevzniká Uživateli nárok na sdílení jeho Blogu na oficiální profil portálu na sociální síti Facebook.
 3. Uživatel se zavazuje psát Blog tak, aby se nejednalo o PR či o politickou agitaci. Blog zároveň nesmí odporovat dobrým mravům a jakýmkoliv zákonným předpisům. V opačném případě může redakce dle vlastního uvážení bez nutnosti vysvětlení zamítnout schválení Blogu a daný Blog nepublikovat.
 4. Blog nesmí útočit na menšiny, nesmí jevit známky rasismu a xenofobie. V opačném případě může redakce dle vlastního uvážení zamítnout schválení Blogu.
 5. Blog je vždy zařazen do sekce "blogy" a je označen jako blog.
 6. Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce. Redakce zároveň neručí za správnost obsahového sdělení. Redakce si zároveň vyhrazuje právo nepublikovat Blogy, které jsou objektivně "fake news".
 7. V případě, že uživatel použije jakýkoliv multimediální obsah (fotografii, zvukovou nahrávku či video) Uživatel potvrzuje, že k tomuto obsahu vlastní autorská práva. V případě, že má redakce podezření na neoprávněné užití obsahu může redakce odmítnout tento obsah publikovat. Za neoprávněně užitý obsah ručí vždy Uživatel a redakce je oprávněna vymáhat soudní cestou případné poplatky třetí strany, které budou spojeny s neoprávněným užitím tohoto obsahu.
 8. Redakce nijak neupravuje Blogy a neopravuje gramatické či stylistické chyby. Redakce tedy neručí za bezchybné sdělení obsahu. Blogy nepodléhají žádné redakční editaci a za správnost obsahu ručí autor.
 9. Redakce si zároveň vyhrazuje právo bez nutnosti dalšího vysvětlování odmítnout publikovat Blog, který především poškozuje dobré jméno vydavatelství či jakéhokoliv portálu vydavatelství či jakýmkoliv jiným způsobem poškozuje vydavatelství či jakýkoliv portál vydavatelství.

V. Redakční formulář

 1. Odesláním Redakčního formuláře nevzniká Uživateli žádný nárok na jakýkoliv honorář či jakékoliv jiné ohodnocení. Uživatel odesílá Redakční formulář za účelem zpravodajství zadarmo.
 2. Uživatel odesláním Redakčního formuláře zároveň uděluje souhlas k publikaci informací a multimediálního obsahu na oficiálním facebookovém profilu portálů Drbny a na portálu Drbny samotném. Publikace těchto informací je však čistě na zvážení redakce daného portálu.
 3. Redakce v případě publikace neručí za správnost obsahového sdělení, které Uživatel Poskytovateli poskytl. Redakce si zároveň vyhrazuje právo nepublikovat informace, které jsou objektivně "fake news".
 4. V případě, že uživatel použije jakýkoliv multimediální obsah (fotografii, zvukovou nahrávku či video) Uživatel potvrzuje, že k tomuto obsahu vlastní autorská práva. V případě, že má redakce podezření na neoprávněné užití obsahu může redakce odmítnout tento obsah publikovat. Za neoprávněně užitý obsah ručí vždy Uživatel a redakce je oprávněna vymáhat soudní cestou případné poplatky třetí strany, které budou spojeny s neoprávněným užitím tohoto obsahu. Veškerá autorská práva a licenční práva přecházejí odesláním formuláře pro zpravodajské užití na Poskytovatele.

VI. Placená registrace

 1. Předplatitelem se rozumí Uživatel, který využívá placené registrace formou předplatného. Plátcem placené registrace se rozumí osoba, která platí cenu za předplatné ve prospěch určitého předplatitele/předplatitelů.
 2. Před uzavřením smlouvy o placené registraci je předplatitel, který ji uzavírá, a plátce předplatného povinen seznámit se s těmito všeobecnými smluvními podmínkami a s ceníkem předplatného.
 3. Uživatel si může vybrat z několika způsobů platby za placenou registraci, a to v závislosti na konkrétní možnosti a nabídce daného portálu.
 4. Za přístup k obsahu bez zobrazování reklam, dále "zpoplatněné sekce", za příslušné časové období (dále "předplatné období") je Uživatel povinen zaplatit Poskytovateli poplatek (dále "předplatné") stanovený dle aktuálního ceníku Poskytovatele, který je k dispozici na internetových stránkách systému (dále "poplatek"). Všechny poplatky a ceny jsou stanoveny v českých korunách včetně DPH.
 5. Poplatek může být uhrazený prostřednictvím platby platební kartou, nebo převodem za bankovního účtu nebo jakýmkoli jiným způsobem, který poskytoval v budoucnu umožní.
 6. Uživateli jsou služby poskytované po připsání příslušného poplatku na bankovní účet Poskytovatele, případně po identifikaci poplatku nebo spárování platby zákazníka. Na základě předchozího souhlasu Uživatele je Uživatel oprávněný platit poplatky dopředu na další období formou pravidelných plateb spočívajících v automatickém odepsání sumy poplatku z účtu Uživatele Poskytovatelem.
 7. Poskytování služeb je zahájeno okamžikem:
  1. poskytnutí přístupu k předplacené službě a do systému a
  2. oznámením o tomto poskytnutí zákazníkovi. První předplacené období začíná plynout až okamžikem začátku poskytování služeb.
 8. Po zaplacení poplatku ve smyslu tohoto článku budou služby poskytované Uživateli po dobu zaplaceného období (ve smyslu ceníku) a v časově neomezeném rozsahu. Uživatel není povinný zaplacené služby využívat, avšak Poskytovatel má nárok na celý poplatek bez ohledu na to, zda zákazník po dobu předplatného období skutečně využíval služby.
 9. Uživatel, který je registrovaný a má zaplacený poplatek za služby, je oprávněný s využitím svých přihlašovacích údajů využívat služby z jakéhokoliv vhodného zařízení, které má přístup na internet a umožňuje prohlížení internetových stránek.
 10. V případě zvolení automatického placení poplatku, neboli opakované platby, (pokud to zvolený systém placení umožňuje), Uživatel souhlasí s automatickým placením poplatku bez potřeby osobní autorizace platby ze strany držitele platební karty apod. a souhlasí s uložením platebních údajů na straně platební brány GoPay. GoPay v tomto případě s údaji platební karty Uživatele nakládá podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level 1. Způsob platby s automatickým placením poplatku se stanovuje na dobu neurčitou, s tím, že Uživatel ho může kdykoliv změnit případně zrušit v rámci funkcionalit svého zákaznického účtu v systému. Frekvence automatického placení poplatků bude korespondovat s předplaceným období v souladu s aktuálním ceníkem poskytovatele. Uživatel zároveň bere na vědomí, že číslo platební karty Poskytovatel nebude uchovávat. V případě zvolení automatického placení poplatku též Uživatel výslovně souhlasí s automatickým obnovováním poskytování služeb vždy na předplacené období za poplatek stanovený poskytovatelem v čase obnovení.
 11. Uživatel potvrzuje a souhlasí, že případné poskytnuté slevy se vztahují vždy jen na období, na které byly výslovně poskytnuté, a to i v případě automatického obnovování poskytování služby.
 12. Po splnění stanovených podmínek (zejména po registraci a úhradě poplatku) bude Poskytovatel poskytovat Uživateli služby (tj. umožní zákazníkovi prostřednictvím systému přístup k obsahu) po dobu předplaceného období v souladu s intervaly stanovenými v aktuálním ceníku Poskytovatele nebo na internetové stránce poskytovatele a v souladu s těmito podmínkami.
 13. Poskytovatel nenese zodpovědnost za nemožnost přístupu k předplacené službě způsobenou technickými vlastnostmi zařízení (ať již z pohledu software nebo hardware) ani za žádnou škodu způsobenou nevhodností zařízení, ani za funkčnost nebo provoz zařízení.
 14. Poskytování placené registrace je prostřednictvím individuálních přihlašovacích údajů oprávněný využívat výlučně konkrétní Uživatel. Individuální přihlašovací údaje Uživatele jsou nepřenosné a Uživatel je povinen je chránit, neposkytnout ani nezpřístupnit třetí osobě, ani nezveřejnit, neumožnit jejich použití nebo zneužití třetí osobou, ani bezplatné nebo komerční užívání předplacené služby třetí osobě a zodpovídá za škodu způsobenou jejich použitím nebo zneužitím ze strany třetích osob.
 15. V případě ztráty individuálních přihlašovacích údajů, zjištění jejich zneužití nebo podezření na jejich zneužití je Uživatel povinen o těchto skutečnostech bezodkladně informovat poskytovatele. Poskytovatel je povinen bezodkladně po obdržení takového oznámení přidělit Uživateli nové individuální přihlašovací údaje a zablokovat původní.
 16. Poskytovatel prohlašuje, že služby bude poskytovat v kvalitě, kterou je možné rozumně očekávat s přihlédnutím k jejich povaze, účelu, odměně za jejich poskytování a podmínky používání.
 17. Uživatel je oprávněn reklamovat vady služeb u poskytovatele ve lhůtě 7 dní ode dne výskytu příslušné vady, a to prostřednictvím e-mailu na adrese info@trimanews.cz. V reklamaci je Uživatel povinen přesně specifikovat v čem spočívá reklamovaná vada a zároveň uvést časové období po dobu kterého se vada vyskytla.
 18. Reklamace zákazníka se považuje za opodstatněnou, pokud dojde k výpadku systému a poskytování služeb bude přerušeno na více než 48 po sobě následujících hodin.
 19. Uživatel má právo odstoupit od placené registrace ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta běží ode dne uzavření smlouvy, tedy ode dne přijetí platby na účet Poskytovatele. Odstoupení od placené registrace probíhá výhradně elektronickou komunikací na e-mailové adrese info@trimanews.cz a Poskytovatel se k odstoupení od placené registrace vyjádří do 15 pracovních dnů.
 20. Výjimka zobrazování bannerů v rámci placené registrace: V případě přechodu na web Drbny z newsfeedu společnosti Seznam umístěnem na stránce www.seznam.cz nedojde k omezení zobrazování reklam.

VII. Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Uživatel prohlašuje a zaručuje, že:
  1. je starší 18 let,
  2. je plně způsobilý k právním úkonům,
  3. nebyl zbaven způsobilosti k právním úkonům a ani mu jeho způsobilost k právním úkonům nebyla omezena v rozsahu znemožňujícím mu vyslovení souhlasu s těmito Podmínkami a užívání Služeb,
  4. při registraci uvedl pravdivé, úplné a správné údaje,
  5. používáním Služeb ze strany Uživatele za podmínek uvedených v těchto Podmínkách nedojde k porušení právních předpisů vydaných jinými státy, než je Česká republika,
  6. se před zahájením užívání Služeb důkladně seznámil s těmito podmínkami, že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi,
  7. si je vědom skutečnosti, že v důsledku pozastavení či změny poskytování Služeb může ztratit dočasně či trvale přístup k Obsahu, a to jak Obsahu Poskytovatele, Obsahu Uživatele, i Obsahu Třetích osob.
 2. Uživatel se, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek, zavazuje, že:
  1. neprovede Registraci, pokud by jejím provedením ze strany Uživatele došlo k porušení právních předpisů jiných států, než je Česká republika,
  2. nebude používat Služby, pokud by jejich použitím ze strany Uživatele došlo k porušení právních předpisů jiných států, než je Česká republika,
  3. pokud je mu méně než 18 let, nebude používat Služby, u nichž je podmínkou pro užívání minimální věk 18 let,
  4. používat Služby pouze k účelu, k němuž jsou určeny,
  5. pro přístup ke Službám nebude využívat (ani se nebude snažit využívat) jiné rozhraní než rozhraní poskytnuté za tím účelem Poskytovatelem,
  6. zajistí důvěrnost veškerých identifikačních údajů a hesel nezbytných pro přihlášení Uživatele a pro přístup ke Službám, zejména tyto identifikační údaje a hesla nesdělí žádné Třetí osobě,
  7. pokud zjistí zneužití svých identifikačních údajů a hesel jakoukoli Třetí osobou, okamžitě to sdělí Poskytovateli,
  8. nebude se v souvislosti s užíváním Služeb dopouštět žádného protiprávního či neetického jednání,
  9. nebude činit nic, co by narušovalo nebo poškozovalo Služby (nebo sítě a servery připojené ke Službám).
 3. Poskytovatel je, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek, oprávněn:
  1. kdykoli dle svého uvážení a bez nutnosti o tomto předem informovat Uživatele pozastavit nebo omezit poskytování jakékoli Služby či jakkoli změnit způsob poskytování jakékoli Služby, a to ve vztahu ke všem Uživatelům nebo pouze ve vztahu k některým Uživatelům, bez nutnosti o tomto předem informovat Uživatele, a to včetně smazání, odstranění nebo znepřístupnění Obsahu Uživatele,
  2. kdykoli dle svého uvážení a bez nutnosti o tomto předem informovat Uživatele ukončit poskytování jakékoli Služby, a to ve vztahu ke všem Uživatelům nebo pouze ve vztahu k některým Uživatelům,
  3. kdykoli dle svého uvážení a bez nutnosti o tomto předem informovat Uživatele zrušit či zablokovat Uživatelský účet (včetně emailové schránky apod.) Uživatele.
 4. Poskytovatel je oprávněný systém a jeho strukturu, sekce, části a obsah a rozsah měnit z důvodu vylepšování nebo změny služeb. Poskytovatel je oprávněn určitou část služeb (část, sekci apod. systému) přestat poskytovat, pozastavit její poskytování nebo ji změnit, a to i bez předchozího upozornění.
 5. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv dočasně pozastavit poskytování služby, např. z důvodu bezpečnosti, vyšší moci, rozhodnutí příslušného orgánu nebo soudu, výkonu práv potřebných pro provoz nebo údržbu systému, bez toho, aby to bylo považováno za porušení povinnosti poskytovatele.
 6. Uživatel poskytuje služby za následujících podmínek:
  1. Poskytovatel uděluje Uživateli licenci ke Službě, Obsahu Poskytovatele, software a jiným autorským dílům Poskytovatele („Předmět Licence Uživateli“) bezplatnou, nepřevoditelnou a nevýhradní licenci platnou ve všech zemí světa, k užití Služeb, Obsahu Poskytovatele a software Poskytovatele (dále jen „Licence Uživateli“). Licence je udělena pouze v rozsahu sloužícímu k řádnému a obvyklému užití Služeb Poskytovatele, a to s omezeními dle čl. VII. odstavce 4.2 těchto Podmínek.
  2. Kromě případů výslovně uvedených v těchto Podmínkách Uživatel nesmí pozměnit či upravovat, kopírovat ani jinak rozmnožovat, distribuovat, sdělovat veřejnosti, jinak rozšiřovat, předávat, pronajmout, půjčovat, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, poskytovat podlicence, převádět nebo prodávat jakékoli informace, originál či rozmnoženiny Předmětu Licence Uživateli, ani z nich vytvářet souborná, či odvozená díla. Uživatel není oprávněn využívat Služby k jakýmkoli účelům odporujícím těmto Všeobecným smluvním podmínkám nebo aplikovatelným právním předpisům. Uživatel nesmí Služby využívat způsobem, který by mohl snižovat hodnotu díla, nebo poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci serverů provozovaných Poskytovatelem nebo Propojenými osobami, nebo rušit používání těchto serverů nebo Služeb Třetími osobami. Uživatel nesmí jakýmkoli způsobem získávat ani se pokoušet získávat jakékoli rozmnoženiny díla (ani pro osobní potřebu), jakékoli materiály či informace týkající se Služeb, které nejsou nebo nebyly veřejně zpřístupněny nebo poskytnuty prostřednictvím serverů provozovaných Poskytovatelem.
 7. Uživatel bere na vědomí, že na základě těchto Všeobecných smluvních podmínek není oprávněn užívat obchodní firmu Poskytovatele, jeho ochranné známky, loga, doménová jména ani žádná jiná označení a obchodní prvky Poskytovatele. Použití loga je možné pouze s výslovným souhlasem Provozovatele a při dodržení zásad použití logo Poskytovalete uvedených v logomanuálu.
 8. Pokud Uživatel v souvislosti s využíváním Služby předá Poskytovateli své texty, obrázky, videa, autorská díla či jiný Obsah Uživatele (dále jen „Předmět Licence Poskytovateli“), bezplatně, výslovně a dobrovolně tím poskytuje Poskytovateli nevýhradní licenci k níže uvedeným způsobům užití Předmětu Licence Poskytovateli. Předmětem Licence Poskytovateli se rozumí dokument, informace nebo jiná data, která Uživatel odešle nebo jinak přenese prostřednictvím Služby na webové stránky jakéhokoli serveru, jehož prostřednictvím Uživatelé využívají kteroukoli Službu Poskytovatele.
  1. Uživatel vůči Poskytovateli prohlašuje a zaručuje, že je oprávněn Poskytovateli poskytnout Licenci k Předmětu licence dle těchto Podmínek a že poskytnutím takové licence Uživatelem ani jejím užíváním ze strany Poskytovatele nedojde k porušení práv třetích osob.
  2. Poskytovatel je oprávněn všemi způsoby v neomezeném rozsahu používat, pozměnit a upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat a jiným způsobem Předmět Licence Poskytovateli sdělovat veřejnosti, či jinak je rozšiřovat, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, či jinak je zveřejňovat, poskytovat tato oprávnění a udělovat podlicence k Předmětu Licence Poskytovateli Třetím osobám, a vytvářet z nich souborná, či odvozená díla.
  3. Poskytovatel není povinen Předmětu Licence Poskytovateli jakkoli užívat a je oprávněn Předmět Licence Poskytovateli kdykoli na základě vlastního uvážení odstranit ze serverů provozovaných Poskytovatelem.
  4. Předávání jakéhokoli Obsahu Uživatele včetně příspěvků, názorů nebo připomínek Poskytovali Uživatelem je dobrovolné a za poskytnutí licence nenáleží Uživateli žádná úplata.
 9. Registrace Uživatele je bezplatná a Uživatel využívá Služby Poskytovatele zdarma. Výjimkou jsou zpoplatněné nadstandardní možnosti nebo funkce.
 10. Zásady chování uživatele:
  1. Uživatel nese odpovědnost za důsledky svých činů spojených s užíváním Služeb a souhlasí s tím, že Služby nebude používat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právními předpisy České republiky či jiných států vztahujících se na Uživatele, pravidly používání Služeb Poskytovatele a jeho oprávněnými zájmy, těmito Podmínkami jakož i obecně uznávanými zásadami používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet.
  2. Uživatel je povinen vždy respektovat práva Poskytovatele, Propojených osob a Třetích osob, zejména při nakládání autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví.
  3. Uživatel nesmí zejména:
   1. užívat kteroukoli Službu Poskytovatele v rozporu s těmito VSP,
   2. komerčně užívat kterékoli Služby způsobem způsobilým poškodit Poskytovatele, např. vytvářet Uživatelské účty za účelem úplatného, či bezúplatného převodu jinému Uživateli,
   3. získávat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných Uživatelů Služeb Poskytovatele i služeb a produktů Třetích osob,
   4. zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Služby, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data Služeb,
   5. užívat svůj Uživatelský účet pro rozesílání nevyžádaných zpráv (tzv. spamů, hoaxů atd.) v jakékoli podobě, virů nebo jiného nelegálního či obtěžujícího obsahu,
   6. vyvolat dojem, že uživatelem Služby je jiná právnická nebo fyzická osoba, než Uživatel, nebo vytvářet Uživatelské Účty, jejichž parametry (např. adresa emailové schránky) mohou budit pohoršení či jsou v rozporu s morálními nebo etickými pravidly,
   7. porušovat práva Poskytovatele nebo Třetích osob jiným způsobem než je uvedeno v předchozích bodech,
   8. pokusit se jednat kterýmkoli zde zakázaným způsobem.
  4. Uživateli se dále výslovně zakazuje předávat Poskytovateli (tj. umisťovat, nahrávat, odkazovat či jinak šířit) Obsah Uživatele, který zejména:
   1. porušuje práva duševního vlastnictví (autorská práva, práva související s právem autorským, průmyslová práva apod.) jiných osob,
   2. vede k nekalosoutěžnímu jednání, které je v rozporu s předpisy upravujícími soutěž v hospodářském styku nebo se zvyklostmi soutěže, přičemž mohou poškodit dobrou pověst nebo ohrozit chod nebo rozvoj podniku soutěžitele,
   3. obsahuje neoprávněně užité ochranné známky, obchodní jména a chráněná označení původu, k nimž přísluší výhradní právo Třetí osobě, nebo jakékoliv označení s ním zaměnitelné,
   4. obsahuje jakékoli části, jež podněcují nebo směřují k neplnění povinnosti uložené zákonem nebo na základě zákona nebo trestnému činu nebo, nebo schvalují trestný čin nebo veřejně vychvalují pro trestný čin jeho pachatele,
   5. obsahuje jakékoli části, jež svádí ke zneužívání návykových nebo životu nebezpečných látek nebo podporují nebo podněcují zneužívání takových látek,
   6. obsahují jakékoli části, jež vyhrožují jiným osobám nebo skupině obyvatelů usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody velkého rozsahu,
   7. obsahuje jakékoli části, jež hanobí některý národ, jeho jazyk, některou etnickou skupinu nebo rasu, nebo skupinu obyvatel pro jejich politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou bez vyznání,
   8. obsahuje jakékoli části, jež podněcují k nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejích příslušníků,
   9. obsahuje poplašnou zprávu, která je nepravdivá,
   10. obsahuje pornografická díla, zvláště pak taková, jež zobrazují dítě, nebo v nichž se projevuje násilí nebo neúcta k člověku, nebo která zobrazují pohlavní styk se zvířetem,
   11. umožňuje osobám mladším osmnácti let přístup k jakýmkoliv pornografickým dílům,
   12. obsahuje nepravdivý údaj o jiném, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu,
   13. podporuje nebo propagují hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, nebo veřejně projevují sympatie k těmto hnutím,
   14. popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické nebo komunistické genocidium nebo jiné zločiny proti lidskosti,
   15. jsou v jakémkoli jiném ohledu v rozporu s dobrými mravy.
  5. V případě, že Uživatel užívá kteroukoli Službu Poskytovatele v rozporu s těmito VSP, má Poskytovatel právo kdykoli bez předchozího upozornění a bez jakéhokoli nároku ze strany Uživatele ukončit či omezit poskytování Služeb, smazat, odstranit nebo jinak znepřístupnit Obsah Uživatele, nebo zrušit či zablokovat Uživatelský účet. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že porušení zákazů může vést ke shora uvedeným následkům včetně zrušení Uživatelského účtu.

VIII. Ochrana osobních údajů

 1. Osobními údaji se rozumí informace o Uživateli, na základě kterých lze Uživatele přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Citlivými údaji se rozumí informace o Uživateli, vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů, nebo jakýkoli biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů.
  1. V souladu s čl. III VSP vyžaduje Poskytovatel v rámci Registrace Povinné osobní údaje. Uživatel může dobrovolně dle svého uvážení sdělit Poskytovateli další nepovinné údaje.
  2. Poskytnutí jakýchkoli citlivých údajů není povinné. Poskytovatel po Uživateli nevyžaduje ani nebude vyžadovat jakékoli citlivé údaje. Pokud Uživatel poskytne v rámci Služeb jakékoli citlivé údaje, činí tak dobrovolně na základě svého uvážení.
  3. Veškerá Vaše práva, stejně jako další podrobnosti o tom, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, naleznete v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, umístěném na našich internetových stránkách na adrese.
 2. Poskytovatel shromažďuje a uchovává Uživatelem zadané Osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečené databázi. Poskytovatel chrání Osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Poskytovatel prohlašuje, že podnikl veškerá možná, tj. t.č. známá opatření, aby tyto údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob.
  1. Poskytovatel však nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k Osobním údajům jednotlivých Uživatelů a/nebo k jejich Uživatelským účtům a/nebo k příslušné databázi Poskytovatele a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám.
  2. Uživatel prohlašuje, že si je vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob.
 3. Poskytovatel nebude bez předchozího svolení Uživatele zpracovávat, sdílet, prodávat ani používat údaje Uživatele z jeho Osobních údajů služby registrace způsobem, který by byl v rozporu s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami.
 4. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a sledovat Osobní údaje jednotlivých Uživatelů pro vlastní potřeby (tj. za účelem poskytování Služeb podle těchto VSP) a pro statistické účely.
 5. Provedením Registrace udělí Uživatel v rámci samostatného souhlasu informovaný souhlas se zpracováním Osobních údajů poskytnutých dle těchto VSP Poskytovateli jako správci, za účelem identifikace Uživatele při užívání služby Registrace. Uživatel dále uděluje souhlas s dalším marketingovým zpracováním Osobních údajů dle čl. VIII. těchto SP, zejména pro cílení reklamy Uživatelům Služeb a zasílání obchodních sdělení.
 6. Uživatel uděluje shora uvedené souhlasy se zpracováním Osobních údajů na dobu 10 (deseti) let, resp. do úplného vypořádání práv a povinností vyplývajících z Užívání Služeb, neodvolá-li svůj souhlas dříve či nevyužije jiného svého práva vymezeného v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů. Tím není dotčena povinnost Poskytovatele zpracovávat Osobní údaje Uživatele po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.
 7. Správce je oprávněn pověřit třetí osobu jako zpracovatele Osobních údajů. Seznam uvedených osob je k dispozici v sídle Poskytovatele.
 8. Souhlas Uživatele se zpracováním Osobních údajů dle tohoto čl. VIII. VSP je dobrovolný. Uživatel je oprávněn kdykoli po založení Uživatelského účtu tento souhlas písemně odvolat na adrese Poskytovatele či využít jiného svého práva vymezeného v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů a dle postupu tam uvedeného.
 9. Uživatel má od okamžiku založení Uživatelského účtu právo kdykoliv požádat Poskytovatele o informaci o zpracovávání svých Osobních údajů, právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezení či právo vznést námitku. Postup pro uplatnění těchto práv je uveden v Zásadách ochrany osobních údajů.
 10. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel může být povinen poskytnout Osobní údaje na základě zákona nebo ke splnění své zákonné povinnosti (např. v rámci soudních či správních řízení). Poskytovatel je dále oprávněn, bude-li to nezbytné, zpřístupnit osobní údaje k ochraně práv Poskytovatele nebo Propojených osob, nebo k ochraně osobní bezpečnosti Uživatelů nebo třetích osob.
 11. Uživatel souhlasí s anonymním užitím a/nebo zveřejněním registračních a statistických údajů Poskytovatelem pro rozvoj a provoz poskytovaných Služeb. Statistické údaje a jejich sestavy však nebudou obsahovat Osobní údaje takového charakteru, které by mohly na základě jednoho, či více těchto údajů, přímo či nepřímo identifikovat Uživatele nebo které by umožnily jakékoli Třetí osobě Uživatele kontaktovat.
 12. Každý z Uživatelů je povinen se před zahájením užívání Služeb seznámit se Zásadami ochran osobních údajů a se zpracováním svých osobních údajů vyjádřit svůj souhlas. Souhlas je nutné vyjádřit přímo zaškrtnutím políčka souhlasím se zpracováním osobních údajů a kliknutím souhlas potvrdit. Pokud Uživatel souhlas neudělí, Registrace nebude provedena a Služby mu nebudou poskytnuty.

IX. Obchodní sdělení a reklama

 1. Uživatel tímto bere na vědomí a vyslovuje souhlas s tím, že v rámci Služeb mohou být zobrazovány reklamní a/nebo propagační sdělení (dále jen „reklama“). Tato reklama se může týkat Obsahu Služeb, dotazů zadávaných prostřednictvím Služeb i jiných informací.
  1. Rozsah reklamy a způsob jejího zobrazení určuje Poskytovatel a je oprávněn jej bez předchozího upozornění kdykoli změnit.
  2. Reklama představuje Obsah Třetích osob, a Poskytovatel proto žádným způsobem neodpovídá za obsah reklamy. Pro vyloučení pochybností strany výslovně prohlašují, že Poskytovatel neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou Uživateli, v důsledku existence, neúplnosti, nepřesnosti nebo neaktuálnosti jakékoli reklamy nebo v důsledku vztahu Uživatele se zadavatelem reklamy nebo prodejcem inzerovaného zboží nebo služeb.
 2. Uživatel tímto v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění, souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn zasílat Uživateli na emailové adresy Uživatele uvedené při Registraci (nebo její změně) obchodní sdělení, obsahující zejm. informace o novinkách Služeb a o produktech a službách Třetích osob.

X. Vyloučení odpovědnosti

 1. Poskytovatel neposkytuje Uživateli žádné záruky ohledně Služeb, Obsahu Poskytovatele a Obsahu Třetích stran, zejména žádné záruky ohledně funkčnosti a dostupnosti Služeb. Zejména Uživateli nezaručuje, že:
  1. Služby budou dostupné nepřetržitě dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu.
  2. Služby budou plně funkční po celou dobu dostupnosti Služeb.
  3. Služby budou poskytovány bez chyb.
  4. Obsah Poskytovatele či Obsah Třetích Osob je přesný či správný a neporušuje žádná práva Třetích osob.
 2. Uživatel prohlašuje, že bere na vědomí, že Poskytovatel neposkytuje ohledně poskytování Služeb žádné záruky, a že je proto poskytování Služeb spojeno s určitým rizikem a toto riziko akceptuje a zavazuje se učinit veškeré přiměřené kroky k tomu, aby v maximální možné míře vyloučil či omezil možnost vzniku újmy či jiných nepříznivých následků na svojí straně v souvislosti s užíváním Služeb.
  1. K tomu se Uživatel zejména zavazuje pravidelně vhodným způsobem zálohovat veškerý Obsah Uživatele a činit další vhodná opatření.
 3. Uživatel se zavazuje odškodnit Poskytovatele za veškerou újmu (majetkovou či nemajetkovou), která mu vznikne v důsledku zaviněného porušení ustanovení těchto Podmínek Uživatelem.

Souhlas s podmínkami

 1. Každý z Uživatelů je povinen se před zahájením užívání Služeb seznámit s těmito Podmínkami a vyjádřit s nimi svůj souhlas. Souhlas lze vyjádřit buď přímo kliknutím na tlačítko vyjadřující souhlas se zněním těchto Podmínek nebo fakticky tím, že Uživatel začne používat jakoukoli ze Služeb. Pokud Uživatel s těmito Podmínkami nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání Služeb.
 2. Poskytovatel je oprávněn kdykoli jednostranně změnit obsah těchto Podmínek. Změnu Podmínek sdělí Poskytovatel Uživateli
 3. Jakékoliv změny těchto Podmínek nabývají účinnosti dnem určeným Poskytovatelem, avšak ve vztahu ke každému Uživateli pouze v případě, že Uživatel s takovou změnou projeví souhlas. Za projevení souhlasu ze strany Uživatele se považuje buď kliknutí na příslušné tlačítko vyjadřující souhlas se změnou Podmínek nebo pokračování v používání služeb ze strany Uživatele i po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změny Podmínek. Pokud Uživatel se změnami Podmínek nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání Služeb po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změny Podmínek. Pro vyloučení pochybností strany prohlašují, že Uživatel, který se již v minulosti zaregistroval v rámci užívání některé ze Služeb přede dnem účinnosti těchto VSP a nadále na základě původní registrace Užívá Služby, stává se bez dalšího Uživatelem dle těchto VSP a má se za to, že provedl Registraci ve smyslu článku III. těchto Podmínek.

Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem může být uskutečňována buď písemně (v případě Poskytovatele doručením na adresu sídla Poskytovatele a v případě Uživatele doručením na adresu uvedenou uživatelem při Registraci nebo na adresu, kde se Uživatel zdržuje), emailem (v případě Poskytovatele doručením na emailovou adresu info@trimanews.cz nebo na emailové adresy uvedené u jednotlivých Služeb a v případě Uživatele na emailovou adresu uvedenou při Registraci). Komunikace ze strany Poskytovatele ve vztahu k jednomu či více Uživatelům může být Poskytovatelem uskutečněna rovněž formou zveřejnění určitého sdělení prostřednictvím internetových stránek Poskytovatele (například v případě oznámení změny těchto Podmínek). Při použití některého ze shora uvedených způsobů komunikace se má za to, že byla zachována písemná forma.
 2. Tyto Podmínky jakož i veškeré právní vztahy vznikající či které v budoucnu vzniknou mezi Poskytovatelem na straně jedné a Uživatelem na straně druhé v souvislosti se Službami se řídí právním řádem České republiky.
 3. Pokud jakékoliv ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení těchto Podmínek a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto Podmínek. Poskytovatel v takovém případě nahradí takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení jiným ustanovením, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu původního ustanovení.
 4. Toto znění Podmínek nabývá účinnosti dne 25. května 2018. Nabytím účinnosti novějších Podmínek pozbývají automaticky účinnosti Podmínky s dřívějším datem účinnosti.

Hodnocení článku je 20 %. Ohodnoť článek i Ty!

Štítky osobní údaje, právo, služba, Česko, České Budějovice, Facebook, Občanský zákoník, Liberecký kraj, Olomoucký kraj, Seznam.cz

Komentáře

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve přihlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.

Všeobecné smluvní podmínky | Budějcká Drbna - zprávy z Českých Budějovic a jižních Čech

Můj profil Bez reklam

Přihlášení uživatele

Uložené články mohou používat pouze přihlášení uživatelé.

Přihlásit se pomocí GoogleZaložením účtu souhlasím s obchodními podmínkami, etickým
kodexem
a rozumím zpracování osobních údajů dle poučení.

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.